1:
  • Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift
Blogg:

Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift - høringsfrist 30. august 2019

15. mai 2019

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

Finansdepartementet har gjennomgått og vurdert behovet for endringer i tolloven både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer.

Det overordnede målet er å få et oppdatert lovverk tilpasset Tolletatens ansvarsområder, både mht å synliggjøre egne oppgaver og klargjøre og forankre i loven at etaten utfører oppgaver for andre myndigheter på vareførselsområdet.

Det foreslås å dele inn reglene om grensekryssende vareførsel og reglene om toll i to nye lover, hhv lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De to lovene skal erstatte tolloven av 2007.

Høringsfristen er 30. august 2019, og høringsuttalelsene vil bli publisert på regjeringens nettsider.