1:
  • Fristen for å søke SkatteFUNN nærmer seg
Blogg:

Fristen for å søke SkatteFUNN for kalenderåret 2019 nærmer seg

23. august 2019

Driver din bedrift med forskning og utvikling av ny teknologi, nye prosesser eller nye produkter? Da kan det være mye å hente på å søke SkatteFUNN!

SkatteFUNN er en offentlig finansiert incentivordning som skal stimulere til økt forskning og utvikling i næringslivet. Selskap som kvalifiserer for SkatteFUNN-ordningen får rett til et skattefradrag for en prosentvis andel av kostnadene knyttet til et FoU-prosjekt. Ordningen er blant de mest brukte blant oppstarts- og vekstselskaper i hele Norge, hvor graden av forskning og utvikling er gjennomgående høy. Vilkårene for å motta SkatteFUNN er at prosjektet er godkjent av Forskningsrådet, at kostnadene er knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet, og at revisor attesterer på et kvalifisert prosjektregnskap. Ordningen er gunstig ved at selskaper som ikke har skattepliktig inntekt, eller har SkatteFUNN-fradrag som overstiger fastsatt skatt, får utbetalt det overskytende SkatteFUNN-fradraget som en skattefri refusjon.

 

Selskaper som mottar støtte under SkatteFUNN-ordningen må føre prosjektregnskap, og det stilles spesifikke krav til dette. Dette gjelder blant annet dokumentasjon av kostnader knyttet til egne ansatte (timelister) og at selskapet må kunne dokumentere at kostnadene er direkte knyttet til gjennomføring av det godkjente prosjektet. Det er derfor viktig å sørge for gode rutiner fra første dag. BDO har lang erfaring med å utvikle rutiner og strukturere ERP-systemer som ivaretar disse kravene, og med det bistå i sikre at selskaper unngår merarbeid og tap av støtte som følge av manglende dokumentasjon.

 

Vi ønsker å minne om fristen for å søke SkatteFUNN er 1.september om man skal ha garanti for at prosjektets godkjenning skal gjelde med virkning for kalenderåret 2019. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

 

BDO besitter kompetanse og erfaring på å bistå med ferdigstilling av søknader for de av dere som ønsker det. Dette gjøres enten som fastpris eller etter påløpt tid. BDO ønsker ikke å tilby suksesshonorar på denne type søknader da vi mener selskapene må ta stilling til om søknaden oppfyller de kravene som ordningen stiller og dermed også må ha et forhold til om søknad skal sendes. Selve søknaden kan BDO prosessere, men dette oppfatter vi som en teknisk øvelse som ikke kvalifiserer for suksesshonorar.

 

BDO ønsker også å bevisstgjøre mottakere og søkere av SkatteFUNN om at kravene til dokumentasjon blir strengere. Det er foreslått en rekke regelendringer som kan ha innvirkning på både søknadsprosessen og administrasjonen av ditt SkatteFUNNprosjekt. BDO har omtalt foreslåtte regelendringer i et eget blogginnlegg