1:
  • Statsbudsjett 2019
Blogg:

Hjemmehørendebegrepet for selskap

08. oktober 2018

Regjeringen foreslår å styrke skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. 


Forslaget går ut på 
1)    Styrking av bostedsreglene ved å definere begrepet «hjemmehørende i riket» i skatteloven § 2-2 første ledd i nytt syvende ledd. 

I nytt syvende ledd foreslår departementet at selskap som er stiftet i henhold til norsk selskapsrett, i utgangspunktet skal anses hjemmehørende i riket. Videre skal selskap som er stiftet i henhold til utenlandsk rett anses som hjemmehørende i riket dersom reell ledelse er i Norge.

Det foreslås at det tas inn en nærmere veiledning i bestemmelsen av hvilke momenter som er relevante for å avgjøre om et selskap har reell ledelse i Norge.

Av veiledningen følger at i vurderingen av om den reelle ledelsen er i Norge, skal det ses hen til hvor ledelse på styrenivå og daglig ledelse utøves, men også til øvrige omstendigheter ved selskapets organisering og virksomhet. Sammenlignet med gjeldende rett, som hovedsakelig legger vekt på styrefunksjonen, gir endringen rom for en bredere vurdering av relevante momenter. Dette legger samtidig vurderingen etter norsk internrett nærmere opp til vurderingen etter ny og gammel art 4(3) i OECDs mønsteravtale og en oppnår dermed mer sammenfall mellom vurderingen etter norsk internrett og det som følger av skatteavtaler.

2)    Ny regel i skatteloven § 2-2 nytt åttende ledd som skal regulere forholdet til bostedsvurderingen i skatteavtalene.

Av bestemmelsen fremgår det at et selskap likevel ikke skal anses som hjemmehørende i riket dersom selskapet er hjemmehørende i en annen stat etter skatteavtale.

En slik regel som legger avgjørende vekt på skatteavtalevurderingen, er en anbefalt alternativ regel i OECD/G20s «Base Erosion and Profit Shifting»-prosjektet (BEPS). Formålet er å motvirke uheldige utslag av at det ikke er samsvar mellom et selskaps status som hjemmehørende etter norsk internrett og bosted etter skatteavtale.

Slike selskap bør fortsatt ha plikt til å levere skattemelding. Departementet foreslår å endre skatteforvaltningsloven § 8-2 første ledd bokstav a, sli at plikten til å levere skattemelding består.

Departementet foreslår også egne overgangsregler for fastsetting av skattemessig åpningsbalanse for selskap som blir alminnelig skattepliktig som følge av forslaget.

Departementets forslag er en oppfølging av skatteutvalgets forslag i NOU 2014:13 om å stramme inn hjemmehørende begrepet skatteloven § 2-2 første ledd.
Departementet viser til forslag til skatteloven § 2-2 nytt syvende ledd og nytt åttende ledd, samt forslag til endring av skatteforvaltningsloven § 8-2 første ledd bokstav a. Det vises også til forslag til overgangsregler for selskap mv. som blir hjemmehørende i riket som følge av endringene i skatteloven § 2-2.