1:
  • Merverdiavgift
Blogg:

Ja til MVA-fradrag ved salg av fast eiendom

21. juni 2018

Skatteklagenemnda har i en ny avgjørelse lagt til grunn at en mva-registrert virksomhet hadde rett til fradrag for mva på transaksjonskostnader for salg av sitt hovedkontor.

Avgjørelsen er tråd med tidligere forvaltningspraksis, men skattekontoret og sekretariatet mente at det ikke forelå fradragsrett ut fra den senere tids retts- og forvaltningspraksis.

Hovedkontoret var brukt i mva-registrert virksomhet

Selskapet hadde i lengre tid eid en eiendom med tre bygg som var benyttet til hovedkontor. Kjøper oppførte ett nytt bygg som deretter ble leaset til bruk som nytt hovedkontor for selger. Det var dermed ingen tvil om at bygget var benyttet i selskapets mva-pliktige virksomhet og nemndas flertall (3-2) la til grunn at transaksjonskostnaden hadde tilstrekkelig tilknytning til den mva-pliktige virksomheten. Det at salget medførte en avgiftsunntatt omsetning fikk dermed ikke betydning i saken.

Uklart hva som er gjeldende rett om transaksjonskostnader og mva-fradrag

Resultatet til Skatteklagenemnda er etter vår oppfatning i tråd med uttalelser av Høyesterett i en tidligere dom (Elkjøp-dommen) som vi tidligere har omtalt i et blogginnlegg. Da skrev vi om en annen dom hvor Høyesterett sa nei til mva-fradrag ved kjøp av et eiendomsselskap. 

Det er mye som kan sies om forskjellen mellom kjøp og salg av fast eiendom og aksjer i et avgiftsrettslig lys ut fra de de seneste avgjørelsene i retts- og forvaltningspraksis. Her nøyer vi oss med å konstatere at siste ord nok ikke er sagt om transaksjonskostnader og at det ikke er lett å være næringsdrivende og rådgiver når forvaltningsorganene er uenige seg imellom. Et par råd kan vi likevel gi til mva-pliktige virksomheter.

Tidligere avslag på fradrag for inngående mva ved kjøp eller salg av fast eiendom

På bakgrunn av Skatteklagenemndas vedtak kan det være grunn til å be om omgjøring i saker hvor skatteetaten har nektet fradrag for kjøp og salg av fast eiendom som skal eller har vært til bruk i mva-pliktig virksomhet. Selskap som får medhold kan søke om å få dekket sakskostnadene.

Fremtidig kjøp eller salg av fast eiendom

Hvis selskapet skal selge eller kjøpe fast eiendom som har vært eller skal bli benyttet i mva-pliktig virksomhet, bør dere vurdere om det kan foreligge grunnlag for fradrag for inngående merverdiavgift. Fordi rettstilstanden er uklar anbefaler vi å redegjøre for faktum og vurderingene bak fradragsføringen samtidig med innsending av skattemelding for mva. Hvis skatteetaten mener det ikke er rett til fradrag unngår selskapet eventuell tilleggsskatt om tilstrekkelig forklaring foreligger.