1:
  • Merverdiavgift
Blogg:

MVA-reglene kan skape trøbbel ved overføring av fast eiendom ved omdanning

11. oktober 2018

For å gjøre omorganisering i næringslivet lettere, kan omdanning til AS gjennomføres uten at det verken utløses skatteplikt eller plikt til å betale dokumentavgift. Men merverdiavgiftsreglene er ikke tilrettelagt i samme grad, og kan derfor skape problemer.


Enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper (ANS) og NUF mv. kan på visse vilkår omdannes skattefritt til AS. Når omdanningen er skattefri, utløser en overføring av fast eiendom som ledd i omdanningen heller ikke plikt til å svare dokumentavgift. Det er et vilkår for at omdanningen skal være skattefri at den gjennomføres før 1. juli. I dette ligger et krav om at AS`et som skal overta eiendeler og gjeld fra eksisterende virksomhet, må være stiftet innen denne datoen. I praksis skjer mange omdanninger tett opptil fristen og det kan utløse plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til fast eiendom. 


Årsaken er at en omdanning er en justeringshendelse. Overføring av fast eiendom fra eksisterende virksomhet til det nystiftede AS`et, innebærer i utgangspunktet en plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på kapitalvarer eiendommen består av. Tilbakebetalingen kan unngås dersom det nystiftede AS`et overtar den eksisterende virksomhetens justeringsplikt, ved inngåelse av en justeringsavtale. 


Det er et vilkår for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt, at det overtakende selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret på overdragelsestidspunktet, eller blir registrert senest i samme termin som overdragelsen skjer. 


Det kan holde hardt, ikke minst fordi skattekontoret har lagt til grunn at det er et vilkår for registrering i Merverdiavgiftsregisteret at selskapet først er registrert i Foretaksregisteret. 


Krav om foretaksregistrering 

Skattekontorets standpunkt har sitt grunnlag i merverdiavgiftsloven § 14-1 første ledd, første setning: «Registreringspliktige etter foretaksregisterloven må være registrert i Foretaksregisteret før registrering [i Merverdiavgiftsregisteret] kan skje.» Riktignok har skattekontoret hjemmel til å foreta avgiftsregistrering på et tidligere tidspunkt etter samme bestemmelse, andre setning: «Når særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at registrering i Merverdiavgiftsregisteret skjer før registrering i Foretaksregisteret». 


I en konkret sak fant skattekontoret at muligheten for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt som følge av omdannelse, ikke er «særlige forhold» som kan gi grunnlag for samtykke om tidligere avgiftsregistrering. Gjennomføring av omdannelsen skjedde i dette tilfellet i slutten av juni. På grunn av saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene, ble ikke det nystiftede AS`et registrert i Foretaksregisteret først i juli og skattekontoret nektet da å registrere AS`et i Merverdiavgiftsregisteret før i juli. At det nystiftede AS`et ikke ble avgiftsregistret før i juli, hadde som konsekvensen at vilkårene for å overføre justeringsplikten til AS`et ikke var oppfylt. Den eksisterende virksomheten ble dermed pålagt å tilbakeføre all fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til den faste eiendommen. 


MVA-reglene bør ikke hindre omorganisering 

Dette standpunktet står etter vår vurdering i sterk kontrast til at Stortinget, når det gjelder skatt og dokumentavgift, har valgt å innføre regler som legger til rette for omorganisering av næringslivet. 


Vedtaket er påklaget til Skattedirektoratet. Men dersom skattekontorets standpunkt blir stående, medfører det at saksbehandlingstiden ved Brønnøysundregistrene kan avgjøre om merverdiavgiftsregistreringen kommer på plass i tide, eller om omdanningen utløser plikt til å tilbakebetale merverdiavgift til staten.

 
Skaden kan riktignok begrenses ved at justeringsretten overføres fra den opprinnelige virksomheten til AS`et, men denne løsningen er ikke like gunstig, da merverdiavgiftsbeløpet vil tilbakebetales over inntil 10 år.


I påvente av en avgjørelse i saken, er det vår anbefaling er at det tas høyde for å få på plass nødvendig avgiftsregistrering ved planlegging av en omdannelse. Kommer fristen likevel brått på, kan det å kjøpe et tomt AS som allerede er registrert i Foretaksregistret være en løsning.