1:
 • Ny budsjett- og regnskapsforskrift etter kommuneloven – konsekvenser for oppstillingsplanen drift
Blogg:

Ny budsjett- og regnskapsforskrift etter kommuneloven – konsekvenser for oppstillingsplanen drift

18. november 2019

Kommunenes driftsbudsjetter i fremtiden blir noe annerledes enn tidligere. Den nye oppstillingen ‘bevilgningsoversikt drift’ har et litt annet oppsett og litt annet innhold. 

Det «springende» punktet er hva som ligger i post 6, ‘sum bevilgninger drift, netto’. Og hvordan budsjettere disposisjoner av netto driftsresultat? 

Oppstillingen kan gjengis forenklet slik: 

+ Driftsinntekter

- Driftsutgifter

- Sum bevilgninger drift, netto (post 6) 

= Brutto driftsresultat                            

- Netto finansutgifter                            

= Netto driftsresultat                             

- Overføring til investering (post 18)

+/- Netto avsetninger til fond (postene 19 og 20)

 

Det er, som etter tidligere forskrift, anledning til å budsjettere renter og avdrag på virksomhetsområdene og at dette inngår i post 6. Dette gjelder ikke for andre disposisjoner av netto driftsresultat, så som avsetninger til og bruk av fond (bundne fond eller disposisjonsfond) og overføring til investering. 

 • Bundne fondsdisposisjoner skal fremgå i ‘netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond’ (post 19).
 • Disposisjonsfond skal framgå i ‘netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond’ (post 20). 
 • Overføring til investering skal framgå i post 18 (med samme navn).

Oppstillingen av årsbudsjettet skal kun inneholde overføring til investering, avsetning til og bruk av fond som er fastsatt av kommunestyret selv. Avsetninger mv. som foretas av underordnet organ utover i budsjettperioden utover det kommunestyret har vedtatt i årsbudsjettet (når slik fullmakt er gitt), er ikke en del av økonomiplanen og årsbudsjettet, og skal ikke inngå i budsjettoversiktene.

 

Fortsatt mulig å delegere

Budsjett- og regnskapsforskriften åpner fortsatt for at kommunestyret kan gi underordnet organ delegert myndighet til å avsette til eller bruke av fond utover de beløp som kommunestyret selv har vedtatt i årsbudsjettet. Det samme gjelder adgangen til å gi underordnet organ myndighet til å benytte deler av en driftsbevilgning til investeringer. 

Om beløpet på post 6 i årsbudsjettet må regnes som bindende, vil dermed bero på hvordan budsjettvedtaket for øvrig er utformet, og hvilke fullmakter som kommunestyret har gitt til underordnet organ. Dersom et underordnet organ for eksempel har fått fullmakt til å bruke av fond for å finansiere økte driftsutgifter, vil dette ikke være en del av årsbudsjettet, men vil i regnskapet, isolert sett, slå ut i et lavere netto driftsresultat enn det som lå i årsbudsjettet.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om ‘regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter’ tatt inn i Kommunerevisoren nr. 6/2019. Den omtaler også andre forhold:

 • Skille drift og investering
 • Avskrivninger
 • Brutto og netto driftsresultat (herunder det poenget som er tatt opp i denne bloggen)
 • Noter
 • Konsolidering
 • Kommunale regnskapsstandarder
 • Rammeverk og god kommunal regnskapsskikk

 

BDO og offentlig sektor

Økte forventninger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene. BDO er der næring, politikk og samfunn møter offentlig forvaltning og tjenesteyting. Våre kunder er, i tillegg til offentlige virksomheter, offentlig eide selskap, private og ideelle aktører som produserer tjenester på vegne av offentlig sektor, og ulike samarbeid mellom det offentlige og private innenfor f.eks. infrastrukturprosjekter, næringsutvikling og store idrettsarrangementer.

Les mer om våre tjenester her.