1:
  • Ny regnskapsforskrift: Strykningsregler
Blogg:

Ny regnskapsforskrift: Strykningsregler

28. februar 2019

Kommunaldepartementet har sendt nye forskrifter for økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning på høring med frist 12. april 2019. I dette blogginnlegget kommenterer vi strykningsregler drift og strykningsregler investering. 

 

Strykningsregler drift

Det er gitt nye strykningsregler, og årsavslutningskontiene har blitt færre. Men kompleksiteten har nok økt. ‘Bunnlinjen’ er nå enten 0 eller merforbruk. For å komme dit, må det gjøres en foreløpig regnskapsavslutning i tråd med budsjettforutsetningene (og eventuelt andre regler). Dernest må det gjøres en rekke strykninger dersom regnskapet foreløpig gjøres opp med merforbruk. Disse er:


●    Stryke overføring til investeringsregnskapet, både vedtatt av kommunestyret og underordnet organ.
●    Stryke avsetning til disposisjonsfond.
●    Stryke inndekking av merforbruk.
●    Bruke disposisjonsfond (ut over eventuelt budsjett) inntil det foreløpige merforbruket er eliminert, dog tatt hensyn til opprinnelig budsjett for bruk av disposisjonsfond i året etter regnskapsåret som avsluttes.

Noen disposisjoner skal ikke ‘røres’: Ikke stryke overføring til investeringsregnskapet som gjelder anvendelse av bundne driftsinntekter eller anvendelse av bundne driftsfond. Ikke endre avsetning til eller bruk av bundne driftsfond.

Et foreløpig regnskap kan også foreløpig vise mindreforbruk. Da skal det også gjøres strykninger eller disposisjoner:

 
●    Vurdere om overføring til investeringsregnskapet skal gjennomføres (investeringsregnskapet har behov for driftsfinansiering)
●    Gjennomføre overføring til investeringsregnskapet som gjelder anvendelse av bundne driftsinntekter eller anvendelse av bundne driftsfond. Det kan hende denne overføringen resulterer i avsetning til bundet investeringsfond.
●    Redusere bruk av disposisjonsfond ved foreløpig mindreforbruk.
●    Inndekking av akkumulert merforbruk (i balansen).
●    Avsette foreløpig mindreforbruk til disposisjonsfond (slik at driftsregnskapet gjøres opp i 0).

Med disse strykningsreglene blir ‘bunnlinjen’ i driftsregnskapet uinteressant med mindre man ender med merforbruk. Det skjer også først etter at disposisjoner er revurdert og fri egenkapital er brukt. Konsekvensen er at netto driftsresultat blir et enda viktigere resultatbegrep, også sammenlignet mot budsjett, og at det blir mer realisme i hvordan man skal forholde seg til dårligere driftsresultater. Kommunestyret skal først ‘bekymre seg’ ved merforbruk når ‘alt annet er prøvd’.

 

Strykningsregler investering

Det er gitt strykningsregler også i forbindelse med avslutning av investering. Heretter vil et investeringsregnskap enten gjøres opp i balanse (0), eller med udekket finansiering. På samme måte som ved avslutningen av driftsregnskapet, skal det gjøres en foreløpig avslutning av investeringsregnskapet for å vurdere om det må gjøres strykninger. Ved udekket skal disse vurderingene gjøres:


●    Gjennomføre bruk av og avsetning til ubundet investeringsfond i samsvar med budsjett (foreløpig regnskapsavslutning).
●    Gjennomføre overføring fra drift i samsvar med budsjett dersom driftsresultatet tillater det (foreløpig regnskapsavslutning). Overføring skal reduseres hvis det er nødvendig for å unngå̊ at overføringen medfører avsetning av løpende inntekter på̊ investeringsfond.
●    Gjennomføre overføring fra driftsregnskapet som gjelder anvendelse av bundne driftsinntekter eller anvendelse av bundne driftsfond (foreløpig regnskapsavslutning). Det kan hende denne overføringen resulterer i avsetning til bundet investeringsfond.
●    Gjennomføre inndekning av tidligere års udekket beløp i samsvar med budsjett (foreløpig regnskapsavslutning).
●    Stryke avsetning til ubundet investeringsfond (endelig regnskapsavslutning).

Etter dette vil en foreløpig avslutning av investeringsregnskap med udekket bli endelig avsluttet i 0 eller med en udekket finansiering.

Ved foreløpig udisponerte inntekter skal disse vurderingene gjøres:


●    Vurdere om overføring fra driftsregnskapet kan eller skal gjennomføres (investeringsregnskapet har behov for driftsfinansiering). Det kan hende driftsresultatet ikke tillater overføring til investeringsregnskapet.
●    Gjennomføre overføring fra driftsregnskapet som gjelder anvendelse av bundne driftsinntekter eller anvendelse av bundne driftsfond. Det kan hende denne overføringen resulterer i avsetning til bundet investeringsfond.
●    Redusere bruk av lån så langt det følger av bestemmelsen om hva lån kan finansiere (foreløpig regnskapsavslutning).
●    Redusere bruk av lån (endelig regnskapsavslutning).
●    Stryke overføring fra driftsregnskapet (endelig regnskapsavslutning).
●    Stryke bruk av ubundet investeringsfond (endelig regnskapsavslutning).

Etter dette vil en foreløpig avslutning av investeringsregnskap med udisponert bli endelig disponert fullt ut, altså uten en ‘bunnlinje’ med udisponert. 
På samme måte som ved avslutning av driftsregnskapet, blir årsavslutningsdisposisjonene og finansieringen basert på den faktiske situasjonen, ikke hva man la opp til i budsjettene. Kommunestyret skal bare ‘bekymre seg’ hvis det totalt sett er udekket finansering.