1:
  • Statsbudsjett 2019
Blogg:

Omtalesaker

08. oktober 2018

Forenklinger i skatte- og avgiftslovgivningen

Til grunn for skattesystemet ligger prinsipper som: brede skattegrunnlag, relativt like satser og stor grad av likebehandling av ulike investeringer, finansieringsformer og virksomhetsformer og virksomhetsformer, samt symmetrisk behandling av inntekter og kostnader. Sammen med Skatteetaten vurderer Finansdepartementet forenklinger på skatte- og avgiftsområdet. Forenklingsprosjektet startet opp i desember 2017 og skal avsluttes 30. november 2019. 


Enkelte saker med forenklingselementer fremmes i dette budsjettet. Det er skattebegrensningsregelen, når et selskap skal anses hjemmehørende i Norge og redusert eiendomsskattegrunnlag. Prosjektets hovedleveranser forventes ferdigstilt i 2019, med forslag til tiltak som kan inngå i budsjett for 2020 og 2021.  


Fond for idrettsutøvere

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å utarbeide et høringsutkast med forslag til forbedringer av regelverket for idrettsfondordningen. Det tas sikte på å gjennomføre en høringsrunde i løpet av første kvartal 2019.


Beløpsgrenser for skatte og arbeidsgiveravgiftsfritak for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Institusjoner som ikke har erverv til formål er fritatt for inntekst- og formuesskatt etter skatteloven § 2-32 første ledd. Dersom slike institusjoner likevel driver økonomisk virksomhet, foreligger skatteplikt dersom omsetningen overstiger NOK 70 000 i inntektsåret. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er grensen NOK 140 000. 


Veldedige og allmennyttige organisasjoner har plikt til å betale arbeidsgiveravgift dersom samlede lønnsutgifter som ikke er knyttet til organisasjonens næringsvirksomhet overstiger NOK 700 000. Fritaket gjelder inntil NOK 70 000 per ansatt. 


En fortolkningsuttalelse fra Skattedirektoratet i desember 2016 har skapt en del usikker rundt forståelsen av regelverket. I praksis har flere organisasjoner praktisert reglene slik at hver underavdeling/gruppe med eget styre kan benytte seg av hvert sitt grensebeløp. I forbindelse med forslag til statsbudsjett for inneværende år ble det gitt uttrykk for at departementet jobbet med å finne en løsning. Departementet varsler at det fortsatt arbeides med å finne en løsning. Inntil dette er på plass, kan dagens praksis videreføres. 


Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse publiserte sin evaluering av skattefunn-ordningen 2. juli i år. Evalueringen konkluderte med at SkatteFUNN bidrar til å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Misbruk av ordningen var et av temaene som ble omtalt. I den forbindelse ble det foreslått flere tiltak for å forhindre misbruk av ordningen. Det fremholdes i rapporten at revisors rolle er viktig og at den bør forsterkes. Regjeringen varsler at den vil gå igjennom anbefalingene i rapporten og komme tilbake med eventuelle endringsforslag.


Finansskatt

Ny finansskatt på merverdien i finansnæringen
Et alternativ til dagens finansskatt vil være en endring av skatten slik at den i større grad beregnes med utgangspunkt i overskuddselementet. I en alternativ løsning til dagens finansskatt kan merverdien fra arbeidskraft og kapital slås sammen til ett felles skattegrunnlag med én skattesats. I en slik modell vil grunnlaget for finansskatten være summen av lønnskostnader og skattepliktig overskudd.


Regjeringen foreslår å utrede en ny modell for finansskatt som beregnes med utgangspunkt i overskuddselementet som beskrevet over og vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. I den forbindelse vil regjeringen også følge opp varslede tiltak mot tilpasninger ved fellesregistrering av konsernforetak. Departementet vil også gå i dialog med ESA for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til en ny løsning for finansskatt


Merverdiavgift på skadeforsikring
Departementet uttaler at merverdiavgift på skadeforsikring kan være fornuftig uavhengig av hva slags finansskatt som pålegges andre deler av finansnæringen. Regjeringen ønsker derfor å utrede nærmere konsekvensene av å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring.


Avskrivninger for boliger i næring

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2018, ble det fattet et anmodningsvedtak om at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 skulle vurdere å utvide avskrivningsreglene for næringsutleie til også å omfatte profesjonell boligutleie. 


Forslaget er vurdert av departementet, og en slik utvidelse av regelverket frarådes. Dersom det åpnes for avskrivninger av boligbygg uttaler departementet at dette vil få store konsekvenser, medføre vanskelige grensedragninger og potensielt uthule selskapsskattegrunnlaget. Et slikt forslag må derfor utredes grundig og ses i sammenheng med andre relevante skattemessige forhold i eiendomsbransjen. 


Beskatning av multinasjonale selskap og selskap med digital inntjeningsplattform

Fysisk tilstedeværelse er sentralt ved internasjonal beskatning. Dersom et selskap selger varer og/eller tjenester til forbrukere i Norge uten at selskapet er fysisk tilstede, vil ikke Norge ha beskatningsrett til inntekten ved et slikt salg. Dette fordi det er antatt at verdiskapningen har funnet sted andre steder enn i Norge. Digitalisering utfordrer et slikt beskatningssystem, nettopp fordi et selskap kan betjene et marked uten å være fysisk til stede. 


Ved behandling av Dok 8:69 S (2017-2018) fattet Stortinget anmodningsvedtak om beskatning av multinasjonale selskaper med liten fysisk tilstedeværelse.


Departementet viser til at Norge deltar aktivt i OECDs arbeid gjennom arbeidsgruppen som behandler skattemessige utfordringer knyttet til den digitaliserte økonomien. Utviklingen i EU følges også tett. Det understrekes at regjernings primære mål er å arbeide for internasjonale regler på området, og varsler at de vil komme tilbake høsten 2019 med en oppdatering på det internasjonale arbeidet, samt hvordan dette følges opp av regjeringen. Det varsles i den forbindelse at mulige midlertidige løsninger for beskatning av multinasjonale selskap med digitale inntektsmodeller vil bli vurdert. 


I tillegg vil regjeringen sende ut et høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty i 2018 og fremme lovforslag i 2019.