• Slik beregner du støtten til private barnehager
Blogg:

Slik beregner du støtten til private barnehager

17. januar 2017

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Kommunen har plikt til å sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likt med de offentlige ved tildeling av tilskudd til ordinær drift. Men hva er ordinær drift?

Ordinær drift av den kommunale barnehagen omfatter drifts-, kapital- og administrasjonskostnader.

En utfordring er å skille mellom drifts- og administrasjonskostnader. Etter de siste regelendringene skal administrasjonskostnader utgjøre 4 prosent av driftsutgiftene.

Barnehagens driftsutgifter samordnes med tjenestefunksjonen i KOSTRA. Denne omfatter imidlertid ikke utgifter til barn med spesielle behov.

Har kommunen barnehager med budsjetterte kostnader som er 25 prosent høyere enn gjennomsnittet, skal disse holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Det er derfor nødvendig å utarbeide en selvkostkalkyle selv om utgangspunktet er driftsutgiftene i KOSTRA (førskole på funksjon 201).

Les: Barnehager fikk 13 millioner for mye i tilskudd

Slik utarbeides selvkostkalkylen

 • Kommunen skal fastsette tilskuddssatser per heltidsplass.
 • Kostnadene fordeles mellom barn under og over tre år.
 • Gjennomsnittlig antall barn for det enkelte regnskapsår må vektes, henholdsvis med 7/12 for antall barn på våren og 5/12 for antall barn på høsten.
 • Satsene for tilskuddet baseres på kostnader fra regnskapsåret to år før det gjeldende tilskuddsåret.
 • For å beregne foreldrebetaling og kostpenger, benyttes antall barn omregnet i heltidsplasser fra de to ovennevnte årene multiplisert med maksimalpris for foreldrebetaling og kostpenger.
 • Kostpengene er fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret, og prisjusteres. Dersom satsene for foreldrebetaling endres i løpet av året, skal dette også med i beregningene.
 • Kapitalkostnader (renter og avskrivninger) knyttet til kommunens egne barnehager skal også inngå i kalkylen. Kommunen kunne tidligere velge om den ønsker å basere seg på faktiske kapitalkostnader på egne bygg eller standardsatser gitt fra direktoratet. Nytt nå er at byggeår for den enkelte barnehage avgjør størrelsen på satsen.
 • Fra og med 2016 er ikke kommunens pensjonsutgifter utgangspunkt for beregning av pensjonskostnader. I stedet skal dette bygge på et påslag på 13 prosent av brutto lønnsutgifter i de kommunale barnehagene.

 

Kvalitetssikring av egne rutiner er viktig

Kvalitetssikring av kommunens rutiner for å kontrollere at beregningsmåten for utregning av tilskuddet er viktig. I praksis betyr dette hvordan barnehageadministrasjonen gjennomfører etterberegning, og er uavhengig kontroll av regnskapene.

Kommunene benytter som oftest en selvkostkalkyle. Det er utgitt en mal utarbeidet av KS i samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL). En slik kalkyle letter kvalitetssikringen betraktelig.

 

Kostnader med styrket tilbud skaper ofte uenigheter

Et av skjønnsspørsmålene ved utmåling av tilskudd, er kostnader knyttet til styrket tilbud til førskolebarn (KOSTRA funksjon 211).

Selv om ordinær barnehagedrift og det forsterkede tilbudet henføres til to forskjellige funksjoner i KOSTRA (funksjon 201 og 211), vil kommunens vurdering av hva som er et forsterket tilbud likevel kunne bli gjenstand for diskusjoner.

Ressurser som identifiseres utover en bemanningsnorm, kan henføres til funksjon 211, men også barn med spesielle behov har krav på en «grunnbemanning». Den skal ikke inngå i funksjon 211.

En feilaktig henføring her fører til underrapportering av kostnader for ordinær barnehagedrift, noe som igjen fører til for lave tilskudd til de private barnehagene.

 

Åpenhet om utmåling av tilskudd gir forutsigbarhet

Det kanskje viktigste prinsippet ved beregning og tildeling av tilskudd til private barnehager, er åpenhet og dialog mellom kommunen og de private barnehagene.

På generelt grunnlag er regelverket utarbeidet for å kunne gi rettferdighet, forutsigbarhet og økonomisk kontroll for begge parter. Dersom regelverket brukes, blir prosessen smidigere.

Fakta om barnehage-Norge

 • Til sammen var det 283 600 barn i private og offentlige barnehager i 2015. Det er 2800 færre barn enn i 2014.
 • Dekningsgraden for 1–5-åringer var i 2015 i overkant av 90 prosent, en liten økning sammenlignet med året før.
 • Av i alt 6087 barnehager i Norge, var i fjor litt i underkant av halvparten en offentlig barnehage.

Skrevet av: Øyvind Sunde og Knut Kavli, virksomhetsstyring i BDO