1:
  • U-landshjelp med tollfordeler
Blogg:

U-landshjelp med tollfordeler

27. februar 2019

Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) gir u-landene muligheter til å eksportere sine varer uten at de må betale toll ved innførsel til Norge. Fra 1. januar 2019 fikk flere GSP-land endret kategori til land som skal få ytterligere lettelser.  

 

Generelt om GSP-systemet

Ved import av varer til Norge er det per i dag kun næringsmidler og tekstiler det er toll på. Men også disse to vare-kategoriene kan man importere tollfritt, dersom varene kommer fra et u-land i Norge sitt GSP-system, og dokumentasjonen er korrekt. 

Det norske GSP-systemet gir en rekke u-land mulighet til å eksportere sine varer uten at importør må betale toll ved innførsel til Norge. Fra 1. januar 2019 fikk flere GSP-land endret kategori til land som skal få ytterligere lettelser, og det gis nå 20 % bedre tollpreferanse, unntatt på kjøttvarer, til de landene som kategoriseres som GSP+-land.


Tre kategorier for u-land

U-landene kategoriseres av OECD i 3 forskjellige grupper. De minst utviklede landene (MUL) mottar 100 % tollfrihet på alle varer ved import, land med status GSP+ mottar tollfrihet på klær og tekstilvarer samt 50 % og 100 % tollreduksjon for visse næringsmidler, mens ordinære GSP-land har noe mindre tollfritt, men en rekke tollnedsettelser. For full oversikt over vareomfanget, og hvilke land som står på de forskjellige listene, se tolletatens sine nettsider om handel med u-land.


I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordningen ensidig. Det vil si at tollfriheten og tollnedsettelsen kun gjelder ved import til Norge, og eksportører vil ikke kunne få tollpreferanser for sine produkter ved eksport til et GSP-land.

Systemet er i dag iverksatt for omtrent 90 land. 35 av disse er kategorisert som MUL, der alle varer vil få tollfrihet dersom varen er en opprinnelsesvare fra landet, og dokumentasjonen som følger varen er korrekt.