Kun 1 av 10 mindre eiendomsbedrifter rapporterer på bærekraftstiltak

Kun 1 av 10 mindre eiendomsbedrifter rapporterer på bærekraftstiltak

Mens godt over halvparten av små og mellomstore virksomheter innen eiendom sier at de har tiltak rettet mot bærekraftig utvikling, er antallet som rapporter svært lavt. Det kan skape trøbbel når dokumentasjonskrav foreligger, sier bransjeekspert.

 

Person på byggeplass

 

I en fersk undersøkelse i regi av BDO har 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) over hele landet delt sine markedsutsikter, digitaliseringstiltak og bærekraftsarbeid. I tillegg til nasjonale og regionale innsikter, har undersøkelsen også gått i dybden på bransjer som bygg- og anlegg, handel, tjenesteytende og eiendom. 

 

Bærekraft er mer enn klima og miljø

I internasjonal sammenheng blir eiendomsbransjen, sammen med byggebransjen, omtalt som 40-prosentsbransjen. I det ligger det at bransjene står for 40 prosent av klimautslippene, 40 prosent av uttaket av råvarer og 40 prosent av avfallet i verden. 

Bransjens miljøavtrykk er derfor noe flertallet av de spurte eiendomsaktørene i SMB-barometeret virker å ta på alvor. 54 prosent av de spurte svarer bekreftende på spørsmål om de har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre tiltak for bærekraftig utvikling av virksomheten. Dette er ikke ulikt tiltaksgraden i andre bransjer; eksempelvis er det 54 prosent av bygg- og anleggsbedriftene og 53 prosent av handelsbedriftene som svarer ja på det samme spørsmålet. Heller ikke på måling av effekten av tiltakene skiller eiendomsbransjen seg nevneverdig ut; 25 prosent av de som utfører tiltak måler på dem innen eiendom, 23 prosent innen bygg- og anlegg, 26 prosent innen handel. 

Bærekraftsarbeid i små og mellomstore bedrifter rettes, ikke unaturlig, i hovedsak mot klima og miljø. Henholdsvis 16 og 15 prosent implementerer bærekraftstiltak rettet mot sosiale forhold eller forhold knyttet til virksomhetsstyring, de to andre pilarene i bærekraftig drift. 

- Selv om det er gledelig å se hvordan eiendoms-SMBer landet over har tatt miljøutfordringene på alvor og har begynt å endre måten de arbeider på, kunne flere med fordel økt bevisstheten også rundt de dimensjonene av bærekraft som handler om sosiale forhold og selskapsstyring, sier Anders Ramberg, partner i BDO og bransjeleder eiendom.

Mange av rapporteringskravene på bærekraftsområdet er da også rettet mot nettopp sosiale forhold, virksomhetsstyring og etikk. 

 

Betydelig forbedringspotensial på bærekraft

Eiendom skiller seg negativt ut når bedriftslederne blir spurt om de rapporterer på sine bærekraftstiltak. Kun ni prosent svarer bekreftende på dette; mot hhv. 17 og 20 prosent for bygg- og anlegg og handel. 

- Det er i økende grad et krav fra både privat- og offentlig sektor å redegjøre for bærekraftig virksomhet, også i anbudsprosesser, sier Ramberg.

Selv om SMB-segmentet inntil videre sjeldent er direkte berørt av krav, kan de holdes ansvarlig som underleverandører til større virksomheter eller det offentlige. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene, vil de kunne gå glipp av oppdrag.  

- Små og mellomstore bedrifter med etterprøvbare bærekraftsrapporter kan ikke bare bli en attraktiv underleverandør; de kan også få tilgang på gunstigere finansieringsmuligheter gjennom «grønne lån», sier Ramberg.

- Også som arbeidsgiver vil en bærekraftig profil være avgjørende for å tiltrekke seg – og beholde - de beste hodene, legger han til. 

 

Rammer og rapportering som veksthindre

Undersøkelsen har også spurt bedriftslederne om de ser noen hindre for vekst i deres virksomhet. Kun drøyt 1 av 5 eiendomsaktører frykter at å ikke innfri forventninger knyttet til bærekraft vil hindre fremtidig vekst. Den dominerende bremseklossen i bransjen er derimot usikkerhet rundt rammevilkår; 4 av 10 ledere mener det er sannsynlig at uklarhet rundt skatter, avgifter og reguleringer vil hindre positiv utvikling for deres virksomhet.

Også omfattende rapporteringskrav er av mange (36 prosent) ansett som et hinder. 

- Når 4 av 10 mener uklare rammevilkår kan en hindre positiv utvikling, er dette en bransjeutfordring som må tas på alvor, sier Ramberg.

 

Ser ikke mulighetene i bærekraft

Av eiendomsbedriftene som gjennomfører tiltak på bærekraft, svarer nesten 7 av 10 at tiltakene iverksettes for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Dette er prisverdig, men overraskende, mener Ramberg. For kun 14 prosent oppgir at de ser nye forretningsmuligheter i bærekraftstiltak. 

- Dette er et nærmest oppsiktsvekkende lavt tall, sier Ramberg.

- Bærekraft er blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet. Det har stor verdi å gjennomføre, måle, rapportere på tiltakene - samt kommunisere dette arbeidet både internt i egen organisasjon og eksternt til dine interessenter og målgrupper, avslutter bransjelederen.

 

Om SMB-barometeret

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opptil 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 68 av respondentene inngår i eiendomsbransjen. Undersøkelsen ble gjennomført i november – desember 2021.