Trønderske virksomheter best i landet på digitalisering

Trønderske virksomheter best i landet på digitalisering

8 av 10 små og mellomstore bedrifter (SMB) i Trøndelag gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten. På landsbasis er tallet 7 av 10. Det viser tall fra BDOs SMB-barometer.

Person foran pc

 

8 av 10 små og mellomstore bedrifter (SMB) i Trøndelag gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten. På landsbasis er tallet 7 av 10. Det viser tall fra BDOs SMB-barometer.

63 prosent av virksomhetene i Trøndelag som gjennomfører digitalisering forventer at det vil bidra til økt lønnsomhet og effektivisering. Denne andelen er noe lavere enn snittet for landet, der tallet er 70 prosent. Det er imidlertid en større andel av virksomhetene i Trøndelag enn i landet for øvrig som forventer at tiltakene vil føre til et bedre tilbud for kundene og føre til nye forretningsmuligheter.

- Det er gledelig å se at de mindre virksomhetene i Trøndelag fylke er landsledende på digital omstilling og effektivisering. Skal vi ha et robust og konkurransedyktig næringsliv i regionen må vi fortsette å utvikle og modernisere med tilgjengelig teknologi og digitale løsninger, sier Marianne Rygvold Karlsen, partner i BDO.

 

Få måler og dokumenter

Samtidig er andelen bedrifter i Trøndelag som måler og rapporterer på digitaliseringstiltakene som i landet for øvrig – og dette tallet er lavt. Kun 2 av 10 måler og drøyt 1 av 10 rapporterer. Hvilken effekt bedriften har fått av tiltakene er dermed ikke lett å si - og heller ikke lett å dokumentere.

- Uten måling vet ikke bedriftsledelsen om det nye regnskapssystemet sparer tid, om dataen faktisk gir verdifull innsikt, eller om de ansatte utnytter digitale verktøy som forutsatt, sier Rygvold Karlsen.

- Uten rapportering er det langt ifra opplagt for selskapets styre, aksjonærer eller ledelsen at investeringer i teknologi gir avkastning, at kravene i åpenhetsloven og til personvern innfris, eller at lønnsomheten er forbedret, legger hun til.

 

4 av 10 frykter mangel på folk

I tillegg til spørsmål om digitalisering har undersøkelsen, som har tatt pulsen på 1200 SMB-virksomheter, spurt om bedriftenes utsikter til - og arbeid med - markedsvekst og bærekraftig utvikling.

Virksomhetene i Trøndelag forventet i høyere grad enn resten av landet å øke antall ansatte i løpet av året. Forskjellen er på 4 prosentpoeng. Til gjengjeld er lederne usikre på om de klarer å tiltrekke seg de riktige hodene; 40 prosent oppga at det er sannsynlig at mangel på kompetanse/arbeidskraft vil være et hinder for positiv utvikling for deres virksomhet. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, hvor 35 prosent mener det samme.

På spørsmål om forventet omsetning på kort og lang sikt, forventer 43 prosent å øke omsetningen i 2022 kontra fjoråret. Dette er det samme resultatet som for landssnittet. På lang sikt (3 år) forventer over 6 av 10 virksomheter i Trøndelag vekst i omsetningen. Også det sammenfaller med landssnittet.

- Etter to år med pandemi ser det ut til at små og mellomstore bedrifter i Trøndelag ser frem mot stabilitet og vekst, sier Rygvold Karlsen, men legger til at undersøkelsen representerer et øyeblikksbilde. Krigen i Ukraina vet ingen konsekvensene av, verken på kort eller lang sikt.

 

Bra også på bærekraft – men en vei å gå

55 prosent av virksomhetene i Trøndelag svarer bekreftende på om de gjennomfører, har gjennomført eller skal gjennomføre bærekraftstiltak. Det gjør at Trøndelag er blant fylkene med høyest andel som gjennomfører bærekraftstiltak i Norge. Det er også blant fylkene som i størst grad utøver måling og rapportering på tiltak.

De aller fleste virksomheter med bærekraft på agendaen retter tiltakene mot klima og miljø. Så også i Trøndelag. Trønderske virksomheter virker likevel å ha et bredere perspektiv på sitt bærekraftarbeid; drøyt 3 av 10 har tiltak rettet mot sosiale forhold og knapt 3 av 10 har tiltak rettet mot virksomhetsstyring og etikk – som er de to andre pilarene i et helhetlig bærekraftsarbeid. Det er en dobbelt så høy andel som i landet for øvrig.

- Det er gledelig å se at bevisstheten rundt hva som ligger i begrepet bærekraft er relativt høyt i Trøndelag. Like fullt har nær halvparten av bedriftene ikke bærekraftstiltak – og enda færre har fokus på andre sider ved bærekraft enn klima- og miljødimensjonen. Det ligger definitivt et uutnyttet potensial i bærekraftarbeidet også i vår region, avslutter Marianne Rygvold Karlsen.

 

Om SMB-barometeret

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021. 80 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i Trøndelag.