• FNs bærekraftsmål – fokus eller strategi?
Blogg:

FNs bærekraftsmål – fokus eller strategi?

25. oktober 2018

Tina-Irene Amundsen og Charlotte Bråthen |

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for realiseringen av den ambisiøse erklæringen "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" som FNs medlemsland vedtok i 2015. Aldri før har det internasjonale samfunnet vært tydeligere eller mer resolutte i å samle seg om en felles global endring.

 

FNs bærekraftsmål

Kunnskapen om bærekraftsmålene øker for hvert år, og bevisstheten om dem i norsk nærings- og organisasjonsliv er tydelig forsterket. I 2016 var det kun 35 prosent av nordmenn som visste hva FNs bærekraftsmål var. Bevisstheten har økt, og i dag vet 50 prosent av nordmenn at bærekraftsmålene eksisterer og at nærings- og organisasjonslivets bidrag vil være helt avgjørende om vi skal nå dem.   
Bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål har økt hos det norske folk, men hvordan er bevisstheten rundt bærekraftsmålene i det norske næringslivet? Hvor godt implementert er bærekraft og bærekraftsmålene i norske virksomheter? 


Mange er opptatt av bærekraft, men de færreste har dette inkludert i sin strategi

For et par uker siden arrangerte Oslo Business Forum (OBF) konferansen «The Future of Technology and Sustainability» med USAs 44. president, President Obama, som trekkplaster. BDO var tilstede og gjennomførte en spørreundersøkelse blant deltakerne for å se nærmere på dette.
Omtrent 80 prosent av de spurte mener at virksomheten de jobber for er opptatt av bærekraft. Av disse svarte 51 prosent at fokus på bærekraft er implementert i virksomheten og bidrar til å bedre bunnlinjen, mens 29 prosent opplyste at virksomhetens fokus på bærekraft i hovedsak relateres til virksomhetens samfunnsansvar (CSR). 

Ser vi videre på bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål svarte nærmere 30 prosent av de spurte at de er kjent med bærekraftsmålene og at disse er veiledende for virksomhetens handlinger. I underkant av 7 prosent mente at bærekraftsmålene er premissgivende for alt som gjøres i deres virksomhet.
Fokuset på bærekraft og kjennskapen til bærekraftsmålene kan således sies å være høy blant deltakerne på OBF, men når vi undersøker hvorvidt dette er implementert i virksomhetens strategi og om virksomheten rapporterer på bærekraft endres bilde noe.

Selv om flere ga inntrykk for at de i deres virksomhet fokuserer på bærekraft svarte 51 prosent at FNs bærekraftsmål ikke er inkludert i virksomhetens strategi, mens 20 prosent ikke visste hvorvidt dette var tilfellet eller ikke. Videre svarte 39 prosent at de ikke rapporterer på bærekraft, og 11 prosent at de kun rapporterer på det som er obligatorisk. Hele 28 prosent er ikke kjent med hvorvidt egen virksomhet rapporterer på bærekraft.

På den andre siden viser også undersøkelsen optimistiske tendenser. Blant de som svarte at virksomheten i dag ikke hadde en bærekraftstrategi, tror 46 prosent av at deres virksomhet kommer til å implementere bærekraftmålene inn i sin strategi innen 3 år. I samme åndedrag kan det også være verdt å nevne at blant de som opplyste at FNs bærekraftsmål er inkludert i deres strategi mente 77 prosent at deres bærekraftstrategi er en nøkkeldriver for deres bunnlinje og videre vekst. 

 

Utrydde fattigdom, god helse og likestilling er mest relevant for de spurte sine virksomheter og produkter

 

De 17 bærekraftsmålene favner bredt og de fleste virksomheter bør kunne relateres til dem. Blant europeiske selskaper er det mål nr 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, mål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål nr. 13 Stoppe klimaendringene som er de mest synlige målene.
Respondentene ble spurt om hvilke tre av FNs bærekraftsmål de mente er mest relevante for deres virksomhet og de produktene de leverer. Over 80 prosent mente at FNs bærekrafts mål nr. 1 Utrydde fattigdom var mest relevant. Videre fulgte mål nr. 3 God helse og mål nr. 5 Likestilling mellom kjønnene.

 

 

Startups og offentlig sektor har best omdømme når det gjelder fokus på bærekraft

 

Til sist ble respondentene spurt om hvilket inntrykk de har av fem ulike sektorer når det kommer til deres fokus på FNs bærekraftsmål og hvordan de påvirker samfunnet.  
 

Figuren over viser at finanssektoren kommer dårligst ut, hvor 54 prosent har et dårlig eller veldig dårlig inntrykk av denne sektoren. Videre observerer vi at det er også er mange som svarer at de har et dårlig inntrykk av sjømatindustrien. Dette er også den eneste sektoren som ingen har svart at de har et veldig godt inntrykk av.
Best inntrykk har de fleste av offentlig sektor og startups, hvor henholdsvis litt i underkant av 40 prosent og i overkant av 60 prosent svarte at de har et godt eller veldig godt inntrykk av denne sektoren.

 

Lever på FNs bærekraftsmål og styrk din virksomhet

 

Basert på spørreundersøkelsen ser vi at mange er opptatt av bærekraft, men de færreste har dette inkludert i sin strategi eller rapporterer på det. Her har mange virksomheter en vei å gå. På lik linje med «digitalisering» er bærekraft et område som påvirker måten organisasjoner drives og utvikles på. Fokus på bærekraft bidrar ikke bare til en bedre verden, men kan også være med på å skape en bedre bunnlinje. 


«You have to think outside your balance sheet” - Barack Obama