Blogg: Oppstartsselskaper – utfordringer, muligheter og de nye opsjonsskattereglene

«Oppstartsselskaper – utfordringer, muligheter og de nye opsjonsskattereglene» er siste del i vår artikkel- og webinarserie denne høsten for å gi innsikt i hvilke ordninger som er mest vanlige og hvilke forhold man bør tenke på før man velger incentivordning. 

I denne artikkelen går vi nærmere inn på oppstartselskaper og de særlige opsjonsskattereglene som gjelder for slike selskaper. Vi ser på utfordringer og muligheter oppstartselskaper har, og omtaler en del praktiske forhold tilpasset oppstartsselskapenes natur. Se vår tidligere artikkel.
  

Oppstartsselskaper – utfordringer og muligheter

Veien fra en forretningside til realisering av ideen er en svært spennende og ressurskrevende prosess. I praksis forutsetter en kommersialisering av forretningskonseptet gjerne at gründer lykkes med å tiltrekke seg dedikerte ressurser som besitter en særlig egnet kompetanse i utviklingen av virksomheten. 

Begrensningene for oppstartsselskapet ligger gjerne i mulighetene til å tilby markedsmessige kontante lønningsbetingelser for slike ansettelser. Likviditeten er ofte presset, og den likviditeten selskapet besitter må også dekke andre kritiske kostnader i utviklingsfasen.

På den andre siden vil et oppstartsselskap presumptivt ha verdiskapningen foran seg. I dette ligger at kompetente ressurser kan være villige til å akseptere en likviditetsmessig svakere løpende avlønning dersom den ansatte samtidig opptjener rettigheter til medeierskap i virksomheten.

I egenskap av gründer eller medlem av selskapets styre i et oppstartsselskap vil man ofte komme i kontakt med investorer i tilknytning til finansiering av selskapets videre utvikling. I den forbindelse vil selskapet gjerne underlegges en due-diligence, og særlig blant annet spørsmålet om rettigheter til aksjer vil erfaringsmessig være et sentralt forhold i en slik selskapsgjennomgang. Fra selskapets side er det derfor være vesentlig at de ansattes rettigheter til aksjer er godt forankret i tydelige avtaler.   

 

De nye opsjonsskattereglene for oppstarts- og vekstselskaper

I 2018 ble det innført en særskilt opsjonsskatteordning for små oppstartselskaper. Ordningen ble begrunnet med at små oppstartsselskaper kan ha liten tilgang til kapital og ha likviditetsutfordringer. For å tiltrekke seg kvalifisert nøkkelpersonell innførte man denne særskilte opsjonsordningen slik at selskapet kan tilby aksjer som tillegg til lønn.

Til tross for at den gjeldende opsjonsskatteordningen har blitt utvidet i flere omganger, har bruken vært beskjeden. Det kan skyldes at den oppleves som komplisert, og at den kan skape likviditetsutfordringer for den ansatte når opsjonen innløses i aksjer. 
Solberg-regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett at den eksiterende ordningen skulle erstattes av en enklere og mer gunstig og forutsigbar ordning. Støre-regjeringen har i sitt tilleggsdokument til statsbudsjettet opprettholdt forslaget, men endelig regler må også godkjennes av ESA.

Etter forslaget vil verken tildeling eller innløsning av opsjonen utløse skatteplikt. Beskatning skjer i tråd med aksjonærmodellen først når aksjene realiseres. Det er ingen lønnsbeskatning, slik det er i den eksisterende ordningen.

Den foreslåtte ordningen vil kunne benyttes av mange flere selskaper og ansatte enn under gjeldende ordning, men det fortsatte en rekke krav til selskapet, de ansatte og opsjonen som må være oppfylt. Det er foreslått at det innføres overgangsregler slik at opsjoner som er utstedt etter gjeldende regler, overføres til den nye ordningen. 

Du kan lese mer om oppstartsselskap i BDO her