1:
  • Omsorgstjenester

Omsorgstjenester

BDOs konsulenter har ledet innføring av nye styringsmodeller, herunder bestiller-utfører organisering, innsatsstyrt finansiering, analyser av kostnader, statistiske data og prognoser, organisasjons- og strukturvurderinger og effektivitetsanalyser og gjennomført lean-baserte kartlegginger av arbeidsprosesser. BDOs konsulenter har spesialisert seg på utvikling av slike nye styringsmodeller som bedre ivaretar ansvarsplassering og styringen av kommunens tjenester innenfor blant annet omsorgssektoren. Vi fokuserer særskilt på å legge til rette for kompetanseoverføring gjennom kontinuerlig forbedring.

Tjenestenivået innen omsorg i norske kommuner varierer sterkt. Kommunene utvikler seg og vi ser ofte at kommuner gjennomfører innovasjonsprosjekter for å få en bedre tjeneste til brukerne. 
Begrepet radikal tjenesteinnovasjon har blitt benyttet blant annet i Danmark for å sette fokus på at det i fremtiden må forventes større grad av nytekning for å møte økte forventninger fra befolkningen. Sosial innovasjon er også en nyvinning i Norge. Mange kommuner har både visjoner og ressurser som er egnet til å sette tjenesteinnovasjon på kartet. Mange kommuner har vært særlig dyktige til å utvikle nye tjenestemodeller ved å utnytte teknologi, og mange har verdier som oppfordrer ansatte og ledere til å være innovative. Tjenesteutviklingen knyttet til f.eks. saksbehandling på nett har utviklet seg raskt og positivt de siste årene. Vår påstand er likevel at tjenesteinnovasjonen er kommet for kort, går for sakte og er for lite radikal.
 
Tjenesteinnovasjon er krevende. Der ledere og ansatte ser muligheten (muligheter?), må et større system evne å ta fatt i disse. Ledere og ansatte har ikke ressurser til å koordinere på vegne av mange og må i stedet velge å fokusere på å gjøre det beste ut av hverdagen til det beste for sine brukere; her og nå. Noen kommuner er flinke til å prøve ut nye tjenester; etablere prosjekter og frikjøpe ansatte, men den tradisjonelle tjenestestrukturen lever allikevel videre; sykehjem med stadig strammere bemanning, hjemmesykepleie der man har stadig mindre tid til brukeren, dagsenter der man er heldig hvis man får en luftetur og trim i ny og ne. I enkelte kommuner er sykehjemmet til og med plassert i en annen kommune, i et interkommunalt samarbeid, for å kunne drive med lavest mulige kostnader.
 
Vi vil påstå at det er tjenestene som representere kollektive goder som er de som har utviklet seg raskest og mest de siste årene, og da særlig ved bruk av teknologi. Hva med de individuelle og rettighetsbaserte tjenestene? Særlig tjenestene innenfor helse og omsorg, sosial, oppvekst og utdanning - Hva er det som gjør at det ikke skjer endringer i samme tempo, og ikke minst endringer som kan sies å innebære en radikal innovasjon, innenfor disse tjenestene?
 
Når behovet for omstilling melder seg, pga økende behov innenfor begrensede ressursmessige rammer, må kommunene se på både arbeidsprosesser og systemutnyttelse. Videre må det ses på måten man har organisert tjenestene på, herunder også ledelse, tjenestetildeling og finansieringsmodell. Sist men ikke minst mener vi at kommunene også må se på hele styringsmodellen innenfor omsorgsektoren.

 

Internasjonal rapport om nye perspektiver på eldreomsorg
 

BDO lanserte høsten 2018 en rapport om flere viktige trender og utfordringer innenfor eldreomsorgen. Rapporten er basert på intervjuer med BDO eksperter rundt om i verden, og forskningsdata fra OECD. I rapporten vises det til at mange land mangler oversikt over hvilken kvalitet det på er tjenestene som leveres i eldreomsorgen, inkludert Norge. Samtidig viser BDOs beregninger at utgiftene til kommunale pleie- og omsorgstjenester til eldre over 67 år i Norge vil øke fra 76 milliarder kroner i 2016 til 107 milliarder i 2030 og nesten dobles til 144 milliarder kroner i 2050. Rapporten konkluderer med at det er behov for en helt ny måte å tenke eldreomsorg på for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. 
 
For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Morten Thuve eller Øistein Harsem. 

Her kan du lese hele rapporten!