1:
 • Dataetterforskning | Digital forensics

  - Sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon

Hva er digital etterforskning?

Dataetterforskning, også kjent som digital etterforskning, digital forensics, computer forensics eller datagranskning, omfatter bruk av tekniske og vitenskapelige metoder for å sikre, analysere og bevare elektroniske bevis i forbindelse med kriminalsaker, sivile tvister eller sikkerhetsbrudd. Målet er å identifisere, rekonstruere og forstå hendelser eller handlinger som involverer digitale enheter og systemer.

Utsnitt av en dataskjerm

Dataetterforskning deles ofte opp i flere faser:

 • Sikring av digitale bevis: Dette innebærer å identifisere og samle digitale data fra ulike kilder som datamaskiner, smarttelefoner, skytjenester, servere og nettverksenheter. Det er viktig å sikre at dataene ikke blir endret eller ødelagt i denne prosessen.
 • Analyse: Etterforskere bruker forskjellige verktøy og teknikker for å analysere de samlede dataene. Dette kan omfatte gjenoppretting av slettede filer, dekryptering av beskyttet informasjon, søk etter skjulte data, tidslinjeanalyse og identifisering av mistenkelige aktiviteter eller mønstre.
 • Dokumentasjon og rapportering: Analyseresultatene blir dokumentert i en strukturert og forståelig rapport som kan brukes av rettssystemet, klienter eller andre interessenter. Rapporten inneholder detaljert beskrivelse av metodene som ble brukt, funnene og eventuelle konklusjoner som kan trekkes.

Dataetterforskning kan være viktig i en rekke sammenhenger, inkludert bekjempelse av datakriminalitet, etterforskning av arbeidsgiveres mistanker om ansattes misbruk av IT-ressurser, eller som en del av en sivil tvist der digitale bevis kan være avgjørende for utfallet av saken.

BDO har i tillegg til kompetanse på personvernlovgivningen for å kontrollere lovligheten av tiltak, ferdigheter i etablert metodikk og bruk av spesialutviklet programvare. Den hurtige teknologiske utviklingen stiller store krav til teknisk innsikt slik at informasjonen blir ivaretatt på en trygg måte. Våre eksperter har bred erfaring fra næringslivet, offentlig myndigheter og politiet, og kan derfor veilede våre oppdragsgivere på en trygg og sikker måte gjennom de utfordringer som oppstår ved en digital etterforskning.

BDOs eksperter har inngående ekspertise på sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon. Vår unike taktiske/tekniske tverrfaglige kompetanse gir våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for å gjøre de riktige valgene for å sikre digitale spor og begrense fare for informasjonstap. I saker som senere skal presenteres i rettsapparatet må hele prosessen ved sikring og analyse kunne dokumenteres og forklares. Vi benytter anerkjent programvare og en metodikk som tilfredsstiller alle krav til elektroniske bevis i en rettslig prosess.

 

Når og hvorfor dataetterforskning?

Sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon kan være aktuelt i følgende situasjoner:

 • Når det er nødvendig å søke i e-post og dokumenter
 • Ved behov for gjennomgang av store mengder data for å kartlegge fakta
 • Det er behov for å finne tilbake slettet informasjon
 • Ved mistanke om regelbrudd
 • Ved mistanke om informasjonstyverier/datainnbrudd

 

Hva kan BDO hjelpe deg med?

BDO tilbyr følgende tjenester innen datagransking:

 • Rådgivning i akutt/oppstartsfasen – for å sikre lovligheten og at ”beste praksis” følges
 • Sikring/speilkopiering av elektronisk lagret informasjon
 • Informasjonsanalyse for å dokumentere et tidsriktig (kronologisk) hendelsesforløp
 • E-discovery – tilrettelegging og søk i større informasjonsmengder
 • Rekonstruksjon av slettet informasjon på datamaskiner og mobile enheter
 • Tredjepartsanalyser og bistand som sakkyndig vitne i rettslige prosesser
 • Bistand til advokat i sivile rettstvister, konkurser, insolvens eller restrukturering
 • Støtte i forbindelse med due diligence prosesser ved inngåelse av samarbeidsavtaler, sammen-slåing, oppkjøp eller tvister som springer ut av slike avtaler

Våre eksperter har lang erfaring i å håndtere tekniske utfordringer fra ulike bransjer og sektorer. Vår metodikk er i samsvar med internasjonale normer som sikrer og ivaretar informasjonens integritet og dokumenterer hele bevissikringskjeden (Chain of Custody). Gjennom BDOs internasjonale nettverk har vi også tilgang til ekspertise og ressurser for datainnsamling og analyser utenfor Norge.

 

Ta kontakt

Ønsker du å gjøre din virksomhet bedre rigget for å kunne håndtere uønskede hendelser i fremtiden? Benytt kontaktskjemaet under, så står vi klare til å hjelpe deg på veien videre. 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code