1:
 • Utredning og analyse

Utredning og analyse

BDO bistår offentlig sektor, samfunnsnyttige organisasjoner og privat næringsliv i møte med samfunnsmessige endringsprosesser, utviklingsprosjekter og reformer. Beslutninger som tas ved oppstart og gjennomføring av endringsprosesser kan få store konsekvenser for egen organisasjon, samfunnet, brukere og ansatte.

Våre utredninger og analyser skal gi trygghet for at virksomhetene tar de riktige valgene og at det skapes motivasjon for endring. Vi er særlig opptatt av å gi faktabaserte råd basert på grundige analyser. Dette sikrer gjennomførbarhet og verdiskapning for våre kunder. Vårt utgangspunkt er at det ikke finnes standardløsninger for unike utfordringer, og vi tror tilgang på kunnskap og erfaring er nøkkelen til utvikling og løsninger som fungerer.

Eksempler på temaer for utredninger og analyser vi utfører:

 • Omstillings- og utviklingsprosjekter
 • Evaluering av effektivitet og måloppnåelse av satsningsmidler
 • Kommunesammenslåing
 • Forvaltningsrevisjoner
 • Nærings- og samfunnsanalyser og prosjektutredninger
 • Utredning, utvikling og evaluering av eierstrategi og valg av selskapsformer
 • Evalueringer og utvikling av tilskuddsforvaltning
 • Leverandøroppfølging, kontroller med overholdelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser
 • Analyser knyttet til offentlige kjøp, ulovlig kryssubsidiering og statsstøtte
 • Konsekvensanalyser av endringer i lover, forskrifter og regelverk

 

Se også hvordan vi bistår medlemsbaserte organisasjoner her.